TERMENI SI CONDITII DE UTILIZARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

NAILISH SAND DISTRIBUTION SRL  („NAILISH”) inregistrata la Oficiul National al registrului comertului cu codul unic de inregistrare 43298904, J40/14912/06.11.2020, Respectă confidenţialitatea propriilor clienţi şi vizitatori şi se obligă să protejeze datele şi informaţiile personale ale acestora. 

Prezenta Politică de Utilizare a Datelor Personale („Politica”) are în vedere website-ul nailish-official.com/distributrices (denumit în continuare „Website”). Declarăm că nu colectăm nici un fel de date, informaţii personale identificabile în momentul vizitării Website-ului, cu excepţia situaţiilor în care dumneavoastră consimţiţi să ni le furnizaţi sau în cazurile expres prevăzute de prezenta Politică.

Prezentele declaraţii descriu principiile noastre generale în ceea ce priveşte prelucrarea datelor personale aparţinând Clienţilor Website-ului (consideraţi a fi cumpărători ai oricărora dintre produsele sau serviciile disponibile pe Website) precum şi cele aparţinând oaspetilor Website-ului. Vrem să ne asigurăm că înţelegeţi modalităţile în care vom folosi sau nu informaţiile pe care ni le încredinţaţi. Pentru a înţelege propriile dumnevoastră drepturi, vă sfătuim să citiţi prezenta Politică.

In ceea ce priveşte vizitatorii, NAILISH SAND DISTRIBUTION SRL a structurat Website-ul astfel încât, în general, să poată fi vizitat fără să fie nevoie de identificarea sau dezvăluirea niciunei informaţii personale. Informaţiile de bază colectate sunt folosite pentru analiza traficului, îmbunătăţirea conţinutului Website-ului şi a percepţiei publice vizavi de acesta.

In ceea ce priveşte Clienţii sau posibilii Clienţi, datele furnizate de aceştia pe parcursul încheierii contractului de vanzare prin acceptarea termenilor si conditiilor si creearea unui cont client  sau ulterior acestuia, vor fi folosite exclusiv în vederea executării contractului dintre NAILISH SAND DISTRIBUTION SRL şi respectivul Client, nu vor fi transmise sub nicio formă către terţe persoane şi nici nu vor face obiectul vreunei dezvăluiri.

Informaţiile prelucrate şi scopul colectării datelor personale

Pe perioada vizitării Website-ului, se colectează informaţii de bază care includ adresa IP, timpul şi durata accesării site-ului şi paginile vizualizate, nici una dintre aceste date de trafic nereprezentând informaţii identificabile, cu excepţia cazului când acestea sunt necesare preveniri unei fraude sau al unui abuz asupra sistemului informatic.

In cazul în care vreţi să contractaţi unele dintre produsele disponibile pe Website, veţi pune la dispoziţia NAILISH SAND DISTRIBUTION SRL atât date de identificare cât şi date necesare îndeplinirii procedurilor de facturare.

Din momentul în care veţi deveni Client NAILISH SAND DISTRIBUTION SRL, vom prelucra datele şi informaţiile referitoare la propriul dvs. cont de utilizator cât şi înregistrările de client. In completare, vom stoca electronic propriile dvs. email-uri şi alte comunicaţii în măsura în care va fi necesar pentru trasmiterea acestor comunicări.

Conform cerinţelor Legii nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi ale Legii nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, NAILISH SAND DISTRIBUTION SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale care vă aparţin. Scopul colectării datelor este: încheierea contractului, evidenţierea financiar-contabilă, emiterea facturilor, colectarea debitelor, marketing-ul şi publicitatea produselor şi produselor NAILISH SAND DISTRIBUTION SRL.

Vă este pusă în acest mod, la dispoziţia dvs, posibilitatea de a furniza datele dvs. personale, incluzând nume, prenume, adresă de domiciliu, adresă de e-mail, număr de telefon, acestea fiind necesare încheierii în mod valabil a contractului online pentru a beneficia de serviciile puse la dispoziţie de NAILISH SAND DISTRIBUTION SRL. Refuzul dvs. de a furniza oricare din datele personale solicitate va determina neîncheierea contractului şi, pe cale de consecinţă, imposibilitatea pentru dvs. de a beneficia de oricare dintre produsele ofertate pe Website.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către NAILISH SAND DISTRIBUTION SRL, nefiind comunicate niciunei terţe persoane, cu excepţia cazului în care acestea sunt solicitate de autoritati publice pentru prevenirea, cercetarea şi reprimarea infractiunilor, autoritati în drept cu scopul verificării tranzacţiilor comerciale sau altor autorităţi în drept pentru efectuarea oricăror verificări justificate în baza legii.

Care sunt drepturile dvs. cu privire la datele personale?

Potrivit Legii nr.677/2001, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiaţi de dreptul de acces la date, de intervenţie asupra acesupra acestora, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei.

a) Dreptul de acces la date

Prin exercitarea acestui drept, veţi avea posibilitatea obţinerii în mod gratuit de la NAILISH SAND DISTRIBUTION SRL a confirmării faptului că datele dvs. personale sunt sau nu sunt prelucrate de NAILISH SAND DISTRIBUTION SRL. Cererea dvs. va fi transmisă fără vreo justificare anume, trebuind însă precizată adresa fizică sau de poştă electronică unde veţi dori a vă fi comunicate informaţiile solicitate.

b) Dreptul de intervenţie asupra datelor

Dreptul de intervenţie asupra datelor poate fi exercitat în cazul în care constataţi sau sunt motive întemeiate să consideraţi că datele dvs. personale au fost prelucrate de către NAILISH SAND DISTRIBUTION SRL cu neîndeplinirea obligaţiilor transcrise în Legea nr.677/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi care incumbă în acest sens operatorilor.

Pentru a fi întrunire cerinţele Legii nr.677/2001, operaţiunea de prelucrare a datelor dvs. cu caracter personal trebuie să întrunească următoarele cerinţe:

– să fie efectuată cu bună-credinţă, în considerarea scopului declarat şi a dispoziţiilor legale în vigoare; să fie realizată doar în baza consimţământului anterior dat de către persoanele a căror date sunt prelucrate; să privească date colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime; să fie realizată exclusiv asupra unor date adecvate, pertinente, exacte şi actualizate; să privească date stocate într-o formă care să permit identificarea persoanelor vizate strict pe perioada necesarărealizării scopurilor în care sunt colectate şi ulterior prelucrate.

In cazul neconfonformării NAILISH SAND DISTRIBUTION SRL cu oricare dintre obligaţiile prevăzute de Legea nr.677/2001, cu modificările şi completările ulterioare, veţi avea dreptul de a solicita rectificarea, actualizarea, blocarea, ştergerea sau transformarea în anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă cu legea menţionată.

c) Dreptul de opoziţie

Sunteţi proprietar de drept al tuturor datelor care vă privesc şi ajută la identificarea dvs. şi în această calitate aveţi dreptul de a vă opune, din motive întemeiate şi legitime, ca datele care vă vizează să facă obiectul vreunei prelucrări. Cu toate acestea, vă amintim că, furnizarea incompletă sau necorespunzătoare a datelor personale ce vă aparţin ori retragerea încuviinţării prelucrării acestora de către NAILISH SAND DISTRIBUTION SRL, va face imposibilă furnizarea către dvs. a produselor NAILISH SAND DISTRIBUTION SRL.

Veţi avea însă dreptul de a vă opune, solicitând în mod gratuit şi fără vreo justificare, ca datele dvs. personale să fie prelucrate în scop de marketing direct. In această situaţie, exercitarea dreptului dvs. de opoziţie nu va avea nicio repercursiune asupra furnizării produselor NAILISH SAND DISTRIBUTION SRL, singurul inconvenient fiind acela de a nu afla în timp util de noile produse oferite sau de existenţa promoţiilor disponibile pe Website.

d) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale

Orice persoană are dreptul solicita şi de a obţine: retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalităţii sale, precum competenţă profesională, credibilitatea, comportamentul său ori alte asemenea aspecte; reevaluarea oricărei alte decizii luate în privinţa sa, care o afectează în mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întruneşte condiţiile prevăzute la paragraful anterior.

e) Dreptul de a vă adresa justiţiei şi ANSPDCP

Incălcarea de către NAILISH SAND DISTRIBUTION SRL a oricărora dintre drepturile dvs. cu privire la colectarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal, vă dădreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în scopul apărării drepturilor garantate prin Legea nr.677/2001.In cazul în care, ca urmare a neconformării cu prevederile Legii nr.677/2001, veţi suferi un prejudiciu, veţi avea posibilitatea de a vă adresa instanţelor judecătoreşti din raza teritorială în care aveţi domiciliul în vederea remedierii pagubei astfel produse.

Oricare dintre solicitarile dvs. cu privire la exercitarea vreunuia dintre drepturile menţionate mai sus, va primi răspuns din partea NAILISH SAND DISTRIBUTION SRL în maxim 15 zile de la primirea unei cereri scrise, datate şi semnate transmisă de către dvs. la adresa de contact NAILISH SAND DISTRIBUTION SRL.

In ce mod vom folosi informaţiile?

NAILISH SAND DISTRIBUTION SRL nu oferă, nu vinde şi nu furnizează niciunei terţe persoane vreuna dintre datele personale furnizate de către dvs. pe parcursul vizitelor Website-ului sau odată cu încheierea contractului online.

Vom folosi datele de contact furnizate de dvs. cu scopul exclusiv al furnizării serviciului către dvs şi pentru evidenţierea din punct de vedere contabil a operaţiunilor implicate. Vom creea şi menţine alte asemenea date precum cele aferente contului de utilizator precum şi înregistrările de client (customer logs), în măsura cerută de furnizarea produselor.

Adresa de domiciliu sau adresa de posţă electronică reprezintă o informaţie extrem de valoroasă atât pentru NAILISH SAND DISTRIBUTION SRL cât şi pentru Clienţi, colectarea datelor conexate acesteia, făcând totodată posibilă informarea constantă a Clienţilor în ceea ce priveşte noile produse sau servicii oferite ori diferitele promoţii disponibile pe Website.

NAILISH SAND DISTRIBUTION SRL va pune la dispoziţia anumitor angajaţi (departamentul financiar, support, facturare, juridic) informaţii şi date personale furnizate de dvs. în scopul exclusiv de furnizare corespunzătoare a produselor. Fiecare dintre aceşti angajaţi va primi instrucţiuni speciale în ceea ce priveşte prelucrarea propriilor dvs. date personale, NAILISH SAND DISTRIBUTION SRL asumându-şi răspunderea în ceea ce priveşte modalitatea în care proprii angajaţi înregistrează, stochează, utilizează aceste date.

In alte circumstanţe nu vom dezvălui propriile dvs. date personale, decât în măsura în care, această dezvăluire va fi necesară pentru a identifica o anumită persoană, a comunica cu aceasta sau a înainta o plângere împotriva acesteia în cazul oricărui prejudiciu suferit de NAILISH SAND DISTRIBUTION SRL, Clienţii acestuia sau alte terţe persoane. Vom dezvălui, de asemenea, astfel de informaţii, date personale, oricăror autoritați abilitate, în concordanţă cu legile aplicabile şi tratatele internaţionale la care Romania este parte, în măsura în care există o obligaţie de furnizare a acestora.

NAILISH SAND DISTRIBUTION SRL nu va dezvălui niciunei alte terţe persoane părţi sau întreg conţinutul electronic al e-mailurilor sau aplicaţiilor aferente propriilor dvs. personale, cu excepţia situaţiilor în care dezvăluirea: (a) este necesară protejării unui interes public ce vizează sănătatea sau siguranţa naţională; (b) este solicitată de autoritați şi instituţii abilitate; (c) este necesară în vederea prevenirii şi combaterii unor infracţiuni.

NAILISH SAND DISTRIBUTION SRL declară de asemenea că nu va proceda la nicio cenzură, editare, modificare, ştergere sau monitorizare a informaţiilor, datelor stocate pe serverele proprii puse la dispoziţia Clienţilor prin intermediul produselor ofertate pe Website. NAILISH SAND DISTRIBUTION SRL nu va bloca accesul niciunei comunicări dintre Client şi oricare terţă persoană. Temeiul în virtutea căruia ar putea lua astfel de acţiuni ar fi încălcarea obligaţiilor contractuale de către Client, cât şi circumstanţele oricăror altor prejudicii ori impuneri legislative.

Prezenta Politica de Confidenţialitate face parte integrantă din contractul pe care urmează să îl încheiaţi online cu NAILISH SAND DISTRIBUTION SRL. Oferta dvs. de contractare declarată prin acceptarea termenilor şi condiţiilor de contractare înseamnă inclusiv faptul că aţi luat la cunoştinţă de conţinutul Politicii de Confidenţialitate, consimţind în acelaşi timp, asupra prelucrării datelor cu caracter personal cu specificaţiile precizate mai sus.

Cookies

Website-ul foloseste cookie-uri proprii si de la terti pentru a furniza oaspetilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia. In urma accesarii website-ului NAILISH SAND DISTRIBUTION SRL.ro, utilizatorii sunt informati cu privire la faptul ca website-ul foloseste cookie-uri. Continuarea navigarii implica acceptul utilizatorului.

Cookies sunt date pe care un site web le transfera pe hard-disk-ul utilizatorului web in scopul de a le stoca. Cookies sunt standard industrial si sunt folosite de cele mai multe site-uri, inclusiv nailish-official.com/distributrices, usurand accesul permament al unui utilizator la un site. Aceasta tehnologie ne permite sa adaptam site-ul la nevoile dvs.

Puteţi dezactiva oricând utilizarea acestora prin intermediul setărilor din browser-ul dumneavoastră, dar va rugam sa retineti ca Cookies ar putea fi necesare pentru a va putea furniza anumite facilitati ale produselor noastre online.

close Shopping Cart
close Shopping Cart

Înregistrare cont nou